ÁSZF

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett a www.mentor.hook.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgálatások igénybe vevőnek (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

 

 

I.    Általános információ

 

1.   Általános információk

 

1.1.      A jelen ÁSZF területi hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldalon keresztül megvalósuló szolgáltatások nyújtását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

 

1.2.      A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

1.3.      A Szolgáltató az Ügyfél részére az alábbi feltételek szerint nyújtja internetes szolgáltatásait. Ezeket a feltételeket a Felek elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

 

2.   A regisztráció, a regisztráció megszűntetése, és az adatmódosítás

 

2.1.      A Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételének feltétele a regisztráció és a mentor választás.

 

2.2.      A regisztrációs folyamat megindításához a főoldalon található regisztráció gombra kattintva megjelenik az regisztrációs felület.

 

2.3.      A regisztrációs felületen található adatok közül az alábbiak megadása kötelező:

a)   Ügyfél neve

b)   Felsőoktatási intézmény, ahol tanulmányokat folytat

c)   Kar, amelyen tanulmányokat folytat, a b) pontban megadott intézményben

d)   Szak, amelyen tanulmányokat folytat, a b) pontban megadott intézményben

e)   Évfolyam, amelyen tanulmányokat folytat, a b) pontban megadott intézményben

f)    Ügyfél e-mail címe

g)   Belépési jelszó

h)   Ügyfél telefonszáma

i)    Ügyfél születési helye és ideje

j)    Korábbi tehetséggondozó programban való részvételre vonatkozó adatok

k)   Tudományos eredményekre vonatkozó adatok (versenyeredmény, konferencia előadás, publikáció, ösztöndíj)

l)    Érdeklődési körre vonatkozó adatok

m) A program jelentkezése során irányadó szempontok

 

2.4.      A regisztrációs felületen található alábbi adatok megadása a regisztrációhoz nem kötelező (Önkéntes adatszolgáltatás):

a)     Honnan ismerte meg a programot

 

2.5.      Ügyfél kijelenti, hogy az Önkéntes adatszolgáltatás körében megadott adatok tekintetében az adott mező kitöltésével és a regisztráció jóváhagyásával ezen adatok kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulását adta Szolgáltatónak.

2.6.      Az Ügyfél az Önkéntes adatszolgáltatás körében megadott adatok tekintetében a hozzájárulását az bármikor visszavonhatja a boronkay.takats.reka@hook.hu e-mail címre a regisztráció során megadott e-mail címről küldött levéllel. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az Ügyfél kérelmével érintett adato(ka)t

 

2.7.      Az adatok kitöltését követően az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról szóló üres négyzetet be kell pipálni. A regisztráció jóváhagyásaként a regisztrálok gombra kell kattintani.

 

2.8.      A sikeres regisztrációt követően az Ügyfélnek a felhasználói fiókját aktiválnia kell. Az aktiválás a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül történik. A megadott e-mail címre a Weboldal automatikus üzenetet küld, amely egy weboldal linkjét és egy egyszer használatos kódot tartalmaz. A linkre kattintva az ott megjelenő felirat mellett található üres mezőbe kell az Ügyfélnek az e-mailben kapott kódot beírni, majd az „OK” feliratú gombra kell kattintania. Ezt követően a sikeres aktiválás eredményeképp az Ügyfél számára elérhető válik a weboldal belépési felülete, amelyre az általa megadott e-mail cím és jelszó megadásával léphet be. .  

2.9.      A regisztráció és mentor jelentkezés elbírálásával az Ügyfél jogosulttá válik a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybe vételére. 

 

2.10.   Az Ügyfél a regisztrációja megszüntetését a boronkay.takats.reka@hook.hu e-mail címre a regisztrált e-mail címről küldött levéllel kérvényezheti. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az Ügyfél regisztrációját.

 

2.11.   Az Ügyfél a 2.3. és a 2.4. pontban megadott adatai módosítását a boronkay.takats.reka@hook.hu e-mail címre a regisztrált e-mail címről küldött levéllel kérvényezheti. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül végrehajtja Ügyfél által kért adat módosításokat.

 

2.12.   A Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra tekintettel az Ügyfelet a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ért hátrányokért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

 

2.13.   A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3.   Kommunikáció a Weboldalon

 

3.1.      A Weboldalon keresztül az Ügyfelek egymással kapcsolatba tudnak lépni és írásban kommunikálni tudnak az alábbi formákban:

a)     üzenőfal

b)    üzenet

 

3.2.      Az üzenőfal olyan írásbeli kommunikációs forma, amelyen keresztül valamennyi Ügyfél kapcsolatba tud lépni egymással, az üzenőfalom megjelenő üzeneteket valamennyi Ügyfél láthatja, aki az üzenőfal felületére belép. 

 

3.3.      Az üzenet 2 Ügyfél közötti írásbeli kommunikáció, amelyet csak a feladó és a címzett láthat.

 

3.4.      Szolgáltató az üzenőfalon megjelenő üzeneteket figyelemmel kíséri és töröl minden olyan bejegyzést, amely jogszabálysértő, vagy amely a Szolgáltató megítélése szerint alkalmas az emberi méltóság megsértésére.

 

3.5.      Az Ügyfél kezdeményezheti valamely bejegyzés eltávolítását az üzenőfalról beleértve a saját bejegyzését is, az boronkay.takats.reka@hook.hu e-mail címre a regisztrált e-mail címről küldött levéllel. A Szolgáltató a kérelem beérkezést követően haladéktalanul megvizsgálja a bejegyzést és amennyiben az indokolt, vagy az Ügyfél saját bejegyzéséről van szó, törli az üzenőfalról.

 

3.6.      Az az Ügyfél akinek az üzenőfalon közzétett bejegyzése súlyosan sérti más, vagy mások emberi méltóságát, a bejegyzéssel súlyos jogsértést valósít meg, vagy a bejegyzésével ismételten megsérti a más személy emberi méltóságát, úgy a Szolgáltató legalább 1, legfeljebb 120 napra a letilthatja az Ügyfelet az üzenőfalról

 

 

4.   Adatvédelem

 

4.1.      A Szolgáltató az Ügyfél által a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult továbbítani harmadik személyek részére.

 

5.   Szerzői jogvédelem

 

5.1.      A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

6.   Felelősség

 

6.1.      A Weboldal használata feltételezi az Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

 

a)     az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat

b)    bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a szolgáltatások igénybe vételét

c)     bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése.

d)    bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.

e)     bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

 

 

6.2.      Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

7.    Ügyfél regisztrációjának Szolgáltató általi törlése

 

7.1.     Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket súlyosan, vagy rendszeresen visszatérően megsérti, úgy Szolgáltató köteles felhívni az Ügyfelet az ÁSZF-ben foglaltak betartására, illetve szabályzatsértő magatartás abbahagyására. Amennyiben az Ügyfél ezt követően ismételten megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, vagy a szabályzatsértő magatartással nem hagy fel, úgy Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját törölni és a weboldal használatától a jövőre nézve eltiltani.

 

7.2.      A 7.1. pontban foglaltak alkalmazása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfélre vonatkozó valamennyi adatkezelést megszüntetni.

 

8.    Egyéb

 

8.1.     A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyfél minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései irányadóak.

 

8.2.     Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

8.3.     Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

8.4.     Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

-     Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

     Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

-     Békéltető testület

     A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

-     Bírósági eljárás

     Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

8.5.     A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Budapest, 2019. 07. 30.